zgłoś błąd lub sugestię

REGULAMIN SERWISU BANGLA.PL

§ 1 Założenia ogólne

 1. Administratorem Serwisu jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111462, wysokość kapitału zakładowego 2 311 320,00 PLN („Administrator”).
 2. Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie.
 3. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej bangla@edipresse.pl oraz nr telefonu +48 22 58 42 200

§ 2  Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu

 1. Serwis zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom:
  1. kontent tematyczny;
  2. możliwość komentowania w wybranych modułach, w tym na forum dyskusyjnym;
  3. możliwość dodawania i recenzowania produktów;
  4. możliwość wysyłania wiadomości prywatnych;
  5. możliwość zapisu na newsletter;
  6. funkcjonalności portalu społecznościowego;
  7. możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Administratora konkursach i testach, na osobnych zasadach.
 2. Przeglądać Serwis (poza elementami dostępnymi tylko dla zarejestrowanych Użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do pełnego korzystania z Serwisu w roli Użytkownika należy zarejestrować się w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny - wybierając nazwę i hasło oraz podając prawdziwy adres e-mail, pozwalający na potwierdzenie rejestracji przez nowego Użytkownika. Nowy Użytkownik sam uruchamia swoje konto klikając w link aktywacyjny przysłany na adres e mail, który podał w formularzu rejestracji. Od tego momentu ma dostęp do usług zapewnianych zarejestrowanym Użytkownikom w Serwisie.
 2. Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora dyspozycję usunięcia konta. W konsekwencji nazwa Użytkownika oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji. Konto przestaje być dostępne, a profil Użytkownika przestaje się wyświetlać innym Użytkownikom.
 3. Usunięcie lub czasowe zablokowanie przez Administratora konta Użytkownika może nastąpić też, jeżeli Użytkownik narusza prawo lub Regulamin, zwłaszcza w przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.
 2. Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Serwisu oraz przesyłania za pomocą wewnętrznej poczty, materiałów:
  1. zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  2. zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
  3. naruszających prawa osób trzecich;
  4. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
  5. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
  6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  7. zawierających treści pornograficzne;
  8. zawierających przekazy reklamowe;
  9. stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);
  10. dokuczliwych wobec innego Użytkownika.
 3. Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Administratorem, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy.
 4. Administrator może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również przyznać ostrzeżenie lub zablokować uczestnictwo w Serwisie, w stosunku do Użytkowników naruszających prawo lub regulamin.

§ 5 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: umożliwienie logowania do Serwisu (ciasteczka sesyjne), prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie (szczegółowe informacje na temat prywatności Użytkowników zawarte są w paragrafach 9 oraz 10 niniejszego Regulaminu).
 5. Serwis udostępniany jest całkowicie bezpłatnie. Jednakże, dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

§ 6 Własność intelektualna

 1. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich;
  2. posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),
  3. wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
 2. Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa autorskiego.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
 4. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
 5. Administrator zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
 6. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
 7. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji usług. Dane będą wykorzystywane w celu realizacji usług. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane będą mogły być wykorzystywane również w celach marketingowych spółek grupy kapitałowej Edipresse lub ich kontrahentów. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. W Serwisie zbierane są także adresy IP Użytkowników, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Jeżeli prawo tak stanowi, zebrane dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu w wersji dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników.

§ 8 Polityka plików cookies

 1. Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
 2. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych Użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
 3. Wszystkie zgromadzone pliki cookie oraz inne stosowane przez Właściciela lub jego klientów narzędzia są wykorzystywane w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu, w celu pomiaru oglądalności i zachowań użytkowników na stronach Serwisów, lepszego dopasowania wyświetlanych użytkownikom treści reklamowych i analizy prowadzonych w ramach Serwisów kampanii reklamowych. Dzięki plikom cookie i innym wykorzystywanym narzędziom możemy określić, które miejsca naszych Serwisów są dla Użytkowników atrakcyjne. Każdy użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookie z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Administratorowi na adres e-mail bangla@edipresse.pl lub pisemnie, na adres Administratora.
 2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 21 dni i przesłana tą samą drogą.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Data wprowadzenia regulaminu 16 czerwca 2016 roku.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy tylko konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, e-mail: bangla@edipresse.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: ponieważ Serwis jest bezpłatny, kwestia zwrotu otrzymanych od konsumentów płatności jest bezprzedmiotowa.


USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, e-mail: bangla@edipresse.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.