zgłoś błąd lub sugestię

Recenzujemy produkty dla dzieci na Bangla.babyonline.pl - WYNIKI

fot. Fotolia

Bardzo dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w naszym konkursie. Poniżej lista osób, które spełniły wszystkie warunki konkursu (dodały opinie na co najmniej 150 znaków jako osoby zalogowane):

 • testolandia
 • BasiaL
 • mt16
 • paulina728
 • Viki605
 • kamis-kr
 • jaskulanka
 • CoxTo
 • Oczko

Serdecznie gratulujemy! Do wszystkich osób wyślemy Muzyczne Van Sortery marki Smiki.

 

Wielu rodziców szuka opinii na temat produktów dla dzieci, chcąc wybrać te najlepsze. Podzielcie się z nami swoimi opiniami na temat produktów dla dzieci (tych, które sami przetestowaliście) i wygrajcie fajne nagrody. Do wygrania jest 30 zabawk dla dzieci!

Zasady konkursu:

 1. Zarejestruj się w serwisie Bangla.babyonline.pl (jeśli jeszcze nie masz konta).
 2. Przeczytaj regulamin konkursu "Recenzujemy produkty dla dzieci na Bangla.babyonline.pl" (poniżej)
 3. Jako zalogowany użytkownik, dodawaj opinie przy produktach dla dzieci na Bangla.babyonline.pl. W konkursie brane są pod uwagę opinie merytoryczne dodane w dniach 6.12–27.12.2016 r., które zawierają co najmniej 150 znaków (ze spacjami).

Wyłaniając zwycięzców, weźmiemy pod uwagę liczbę dodanych opinii, ich długość (co najmniej 150 znaków ze spacjami), merytorykę. Treści dodane jako gość nie będą brane pod uwagę. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, zawsze publikuj jako zalogowany użytkownik.

Ważne! Laureatami konkursu mogą zostać tylko osoby zarejestrowane w serwisie. Na jeden adres wysyłki może przypadać tylko jedno zgłoszenie.

Do wygrania jest 30 nagród!

Nagrody

 • 10 x Muzyczny Van Sorter marki Smiki
 • 10 x Znikopis Smiki
 • 10 x Gitara Smiki (zabawka muzyczna z dźwiękiem i światłem)

Weź udział w konkursie! :)

Regulamin konkursu "Recenzujemy produkty dla dzieci na Bangla.babyonline.pl"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Recenzujemy produkty dla dzieci na Bangla.babyonline.pl" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Bangla.babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; mająca konto w serwisie Bangla.babyonline.pl
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody w konkursie: 10 muzycznych vanów sorterów Smiki (cena pojedynczej nagrody: 79,99 zł), 10 znikopisów Smiki (cena pojedynczej nagrody: 69,99 zł) oraz 10 gitar Smiki (cena pojedynczej nagrody: 69,99 zł). Każda z wymienionych zabawek stanowi odrębną nagrodę.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Bangla.babyonline.pl
2.2. Aktywność Użytkowników będzie liczona od 6 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. Laureaci będą wyłonieni do 6 stycznia 2017 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polega na zamieszczeniu w określonym czasie jak największej liczby opinii w serwisie Bangla.babyonline.pl w dziale "Dla dziecka". Recenzja musi być konstruktywna i składać się z co najmniej 150 znaków ze spacjami. Trzydziestu najaktywniejszych Użytkowników zostanie nagrodzonych.
3.2. Laureatami konkursu zostanie 30 osób, które w wyznaczonym okresie czasu dodadzą jak najwięcej, merytorycznych opinii.
3.3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem strony internetowej – artykułu konkursowego, oraz mailowo wraz prośbą o przesłanie w ciągu 7 dni aktualnego adresu na terenie Polski, pod który redakcja ma wysłać nagrodę. Ważne! Na jeden adres wysyłki przypada jedno zgłoszenie!
3.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.6. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.bangla.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl lub facebook.com/mamotoja, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 6 stycznia 2017 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailowo – wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas rejestracji konta.
4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania (na teranie Polski) wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy bangla@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Recenzujemy produkty dla dzieci na Bangla.babyonline.pl".
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Recenzujemy produkty dla dzieci na Bangla.babyonline.pl".
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika. 

Powrót do: początku strony